PRIVATUMO POLITIKA

2020 m. vasario 08 d. redakcija


BENDROJI INFORMACIJA


Ši privatumo politika nustato UAB „Siramis“, juridinio asmens kodas 147926963, buveinės adresas Draugystės g. 1, Bernatonių k., Panevėžio r., elektroninio pašto adresas info@siramis.lt (toliau – Valdytojas), vykdomo interneto svetainės www.siramis.lt, www.siramis.eu, www.siramis.com lankytojų ir kitų duomenų subjektų asmens duomenų tvarkymo sąlygas, su asmens duomenų tvarkymu susijusių duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarką.


Skirkite laiko šios politikos peržiūrėjimui ir, jeigu turėtumėte klausimų, nedvejodami susisiekite su Valdytoju vienu iš būdų: telefonu, paštu ar elektroniniu paštu.


Valdytojas gali bet kuriuo metu peržiūrėti ir pakeisti privatumo politiką, todėl rekomenduojame periodiškai patikrinti, ar esate susipažinę su aktualia privatumo politikos redakcija. Aktualios privatumo politikos redakcijos paskelbimo data yra nurodyta viršutinėje šio interneto puslapio dalyje. 


Interneto svetainės lankytojų ir kitų duomenų subjektų asmens duomenys yra tvarkomi vadovaujantis galiojančiais teisės aktais ir užtikrinant tinkamas technines bei organizacines asmens duomenų apsaugos priemones. 


Valdytojas jūsų pateiktus ar paties Valdytojo surinktus asmens duomenis naudoja tik privatumo politikoje arba jums atskiru pranešimu nurodytais tikslais, neperduoda asmens duomenų valdyti kitiems asmenims, išskyrus šioje privatumo politikoje nurodytus atvejus. Įstatymuose numatytais atvejais jūsų duomenys taip pat gali būti perduoti kompetentingoms valdžios institucijoms. Kiti jūsų asmens duomenų perdavimo tretiesiems asmenimis (Valdytojo partneriams, duomenų tvarkytojams ir kt.) atvejai yra nurodyti atskirose privatumo politikos skiltyse.


Interneto svetainėje yra nuorodų į Valdytojui nepriklausančias interneto svetaines. Valdytojas nėra atsakingas už šių svetainės taikomas privatumo politikas, todėl rekomenduojame būti aktyviems ir susipažinti su interneto svetainės, į kurias esate nukreipiami, privatumo politikomis.VALDYTOJO INTERNETO SVETAINĖS LANKYTOJŲ ASMENS DUOMENYS, SLAPUKŲ NAUDOJIMAS


Slapukai


Interneto svetainėje yra naudojami „slapukai“ (angl. cookies) – maži tekstiniai failai, išsaugomi jūsų įrenginio (pavyzdžiui, kompiuterio, mobiliojo telefono, planšetės) naršyklėje, kai jūs naršote interneto svetainėje.


Su Valdytojo įrašomų slapukų charakteristikomis galite susipažinti pateikiamoje lentelėje:DUOMENŲ VALDYTOJAS

PAVADINIMAS FUNKCIJOS GALIOJIMO LAIKAS
UAB SIRAMIS october_session Vartotojo sesijos sukūrimas.
24 val.


cookie_bar

Privatumo politikos blokelio būsena. 10 m.

_ga (Google analytics)

Naudojamas vartotojams atskirti. 2 m.
_gid (Google analytics)
Naudojamas vartotojams atskirti.

24 val.


Apsilankius interneto svetainėje taip pat gali būti įrašomi ir trečiųjų šalių slapukai, kurių kiekio ir funkcijų Valdytojas nekontroliuoja, neturi galimybės susipažinti su jų surinkta informacija. Tikslią informaciją apie trečiųjų šalių (Facebook, Google, LinkedIn, Youtube, ir kt.) naudojamų slapukų funkcijas ir jų renkamus asmens duomenis galite rasti šių trečiųjų šalių privatumo / slapukų politikose (pavyzdžiui, Facebook slapukų politikoje, Google slapukų politikoje) arba susisiekę su slapukus siunčiančios trečiosios šalies kontaktiniu asmeniu.


Sužinoti, kokie konkretūs slapukai buvo įrašyti jums apsilankius kurioje nors iš Valdytojo interneto svetainės, galite patikrinę savo naršyklės nustatymus. Jei naudojate Google Chrome naršyklę, informaciją apie įrašytus slapukus rasite paspaudę kairėje adreso laukelio pusėje esantį mygtuką.


Komunikacijos įrankiai


Tikslu atsakyti į jūsų pateiktą paklausimą ir išsaugoti susirašinėjimo įrodymus (įgyvendindamas teisėtą interesą vykdyti efektyvią komunikaciją ir išvengti su asmenų aptarnavimu susijusių ginčų), Valdytojas tvarko šią informaciją, kurią jūs pateikiate siųsdami paklausimą interneto svetainėje nurodytu Valdytojo el. pašto adresu: elektroninio pašto adresas, vardas, pavardė (jei nurodyti el. laiško paraše), elektroninio laiško data, laikas ir susirašinėjimo su Valdytojo atstovu turinys.


Kartu su paklausimais pateikti asmens duomenys ir tolesnis jūsų bei Valdytojo atstovo susirašinėjimas bus saugomas einamaisiais metais ir 10 metų po einamųjų metų pabaigos.


Jūsų teisės, susijusios su asmens duomenų tvarkymu, nurodytos Privatumo politikos skiltyje JŪSŲ TEISĖS IR JŲ ĮGYVENDINIMO TVARKA. 


KANDIDATŲ Į DARBUOTOJUS ASMENS DUOMENYS


Visus asmenų, pageidaujančių įsidarbinti Valdytojo bendrovėje, pateiktus asmens duomenis Valdytojas tvarko tik darbuotojų atrankos ir įdarbinimo tikslu, turėdamas teisėtą interesą įvertinti kandidato tinkamumą dirbti pageidaujamą darbą.


Be paties asmens, pageidaujančio įsidarbinti Valdytojo bendrovėje, pateiktų duomenų atrankos ir įdarbinimo vykdymo tikslu Valdytojas gali rinkti ir kitaip tvarkyti kitus viešai prieinamus kandidato duomenis, t. y. ieškoti informacijos internete, patikrinti kandidato socialinių tinklų (pavyzdžiui, Linkedin, Facebook, Twitter) profilius ir pan. Valdytojas taip pat gali kreiptis į kandidato gyvenimo aprašyme (CV) ir (ar) viešose socialinių tinklų paskyrose nurodytus buvusius kandidato darbdavius ir prašyti pateikti informaciją apie kandidato kvalifikaciją, profesinius gebėjimus ir dalykines savybes.


Kandidato, dalyvaujančio Valdytojo paskelbtoje atrankoje į konkrečią darbo vietą, pateiktus ir savarankiškai surinktus duomenis apie kandidatą Valdytojas saugo 4 mėn. nuo konkrečios darbuotojo atrankos pasibaigimo. Asmens duomenų saugojimo terminas pratęsiamas tik gavus atskirą kandidato sutikimą. Jei sutikimas saugoti kandidato asmens duomenis ilgiau nei 4 mėn. po atrankos pasibaigimo nėra gaunamas, pasibaigus šiam terminui visi (tiek pateikti kandidato, tiek surinkti Valdytojo) kandidato asmens duomenys yra sunaikinami.


Jūsų teisės, susijusios su asmens duomenų tvarkymu, nurodytos Privatumo politikos skiltyje JŪSŲ TEISĖS IR JŲ ĮGYVENDINIMO TVARKA.


VAIZDO STEBĖJIMAS


Valdytojo teritorijoje ir patalpose yra vykdomas vaizdo stebėjimas. Stebimos teritorijos ir patalpų dalys yra pažymėtos vaizdinėmis priemonėmis, matomomis prieš patenkant į vaizdo stebėjimo lauką.


Vaizdas stebimas Valdytojo turto apsaugos ir darbuotojų saugumo užtikrinimo tikslu. Vaizdo duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – teisėtas Valdytojo interesas užkirsti kelią žalos, kurią Valdytojas patirtų praradęs turtą ar neužtikrinęs darbuotojų saugumo, atsiradimo.


Esant įtarimui dėl nusikaltimo ar kito teisės pažeidimo padarymo, vaizdo duomenys gali būti teikiami ir teisėsaugos institucijoms. Vaizdo duomenys įrašomi ir saugomi 730 kalendorinių dienų nuo jų įrašymo. Konkretus vaizdo duomenų saugojimo laikas priklauso nuo to, kaip greitai užsipildo diskas, kuriame saugomi vaizdo įrašai. Jeigu vaizdo duomenys naudojami kaip įrodymai teisėsaugos institucijose, taip pat nustatant darbuotojo darbo pareigų pažeidimus ir taikant atsakomybę, nustatant darbuotojo padarytos žalos dydį ir jos atlyginimo tvarką ar kitais įstatymų nustatytais atvejais, vaizdo duomenys gali būti saugomi tiek, kiek reikalinga šiems duomenų tvarkymo tikslams, ir sunaikinami nedelsiant, kai tampa nebereikalingi.


Jūsų teisės, susijusios su asmens duomenų tvarkymu, nurodytos Privatumo politikos skiltyje JŪSŲ TEISĖS IR JŲ ĮGYVENDINIMO TVARKA.


JŪSŲ TEISĖS IR JŲ ĮGYVENDINIMO TVARKA


Visi duomenų subjektai, kurių asmens duomenis tvarko Valdytojas, turi šias teises:


  • teisę prašyti, kad mes leistume susipažinti su Jūsų asmens duomenimis;
  • teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, netikslius arba neišsamius duomenis;
  • teisę apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą, kol Jūsų prašymu bus patikrintas jų tvarkymo teisėtumas;
  • teisę reikalauti ištrinti asmens duomenis;
  • teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu tiesioginės rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą, ir kai asmens duomenys tvarkomi siekiant teisėtų mūsų interesų;
  • teisę reikalauti perkelti Jūsų asmens duomenis kitam duomenų valdytojui arba pateikti tiesiogiai Jums patogia forma (taikoma tiems asmens duomenims, kuriuos pateikėte Jūs pats/pati ir kurie automatizuotomis priemonėmis tvarkomi sutikimo pagrindu arba sutarties sudarymo ir vykdymo pagrindu);
  • teisę atšaukti Jūsų duotą sutikimą, nedarant poveikio iki sutikimo atšaukimo vykdytam Jūsų asmens duomenų naudojimui;
  • teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (daugiau informacijos rasite inspekcijos interneto svetainėje).


Valdytojas deda visas pastangas, kad Jūsų teisės būtų įgyvendintos ir būtų atsakyta į Jums iškylančius klausimus dėl politikoje pateikiamos informacijos. Prašymą dėl aukščiau nurodytų teisių įgyvendinimo, o taip pat skundus, pranešimus ar prašymus galite pateikti Valdytojo kontaktiniam asmeniui el. paštu info@siramis.lt, paštu adresu Draugystės g. 1, Bernatonių k., Panevėžio r., arba atvykus šiuo adresu. Prašymuose dėl teisių įgyvendinimo prašome nurodyti, kokią teisę ir kokią apimtimi pageidaujate įgyvendinti. Pavyzdžiui, prašyme susipažinti su asmens duomenimis nurodykite, su kokiais asmens duomenimis pageidaujate susipažinti ir kokią Reglamento 15 straipsnio 1 dalyje išvardintą informaciją pageidaujate gauti


El. paštu pateikiami prašymai turi būti pasirašyti kvalifikuotu el. parašu. Tais atvejais, kai prašymas siunčiamas Valdytojo buveinės adresu, kartu su prašymu būtina pateikti ir notaro patvirtintą asmens dokumento (paso, asmens tapatybės kortelės) kopiją.


Atsakymą į Jūsų prašymą Valdytojas pateiks ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos. Išimtiniais atvejais, reikalaujančiais papildomo laiko, Valdytojas gali pratęsti prašomų duomenų pateikimo ar kitų Jūsų prašyme nurodytų reikalavimų išnagrinėjimo terminą dar dviem mėnesiams. Apie prašymo nagrinėjimo termino pratęsimą būsite informuoti iki pradinio termino pasibaigimo.


Valdytojas atsisakys tenkinti jūsų prašymą motyvuotu atsakymu, jei nustatys, kad egzistuoja Bendrajame duomenų apsaugos reglamente ir kituose teisės aktuose nurodytos sąlyga atsisakyti tenkinti prašymą. Apie atsisakymą tenkinti prašymą būsite informuoti raštu.


KONTAKTAI


Jei turėtumėte su privatumo politika susijusių klausimų, susiekite su mumis ir mes jums padėsime:

UAB „Siramis“

Draugystės g. 1, Bernatonių k., Panevėžio r.

Tel. Nr. +370 454 68657

El. paštas info@siramis.lt    


Tranzito skaičiuoklė

Informuojame, kad šioje interneto svetainėje yra naudojami slapukai. Paspaudę mygtuką „SUTINKU” arba naršydami toliau patvirtinsite savo sutikimą dėl slapukų naudojimo. Bet kada galėsite atšaukti savo sutikimą pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Detalesnė informacija pateikiama Privatumo Politikoje.
Sutinku